Kurs i ikonmaling

ikonmaling

 in English here

Ikonene er ikke en kunstners inspirasjon, men kirkens åndelighet og tradisjon. Ikoner er oppfattet som ''vinduer'' til den guddommelige verden, og har en rituell funksjon i kirkens og troendes liv. 

Det er i dag en stadig økende interesse for ikonmalerier,men for dem som ønsker å studere teknikken er det lite informasjon å finne på norsk.

Den historiske bakgrunn, den symbolske betydning og det religiøse formål med ikoner er et fascinerende emne som har til hensikt å gi en grunnleggende og nødvendig forståelse for denne spesielle form for religiøs kunst.


Det greske ordet ikon (εικών) betyr bilde, og betegner vanligvis religiøse malerier på trepaneler i bysantinsk stil, enten greske, russiske eller fra andre steder overall i verden, hvor ikonene er en del av tradisjon. Det bysantinske riket var en fortsettelse av det romerske i øst, og bysantinsk ikonmaleri er en kunstform som var utbredt over hele det enorme området.

 

En gammel tradisjon forteller at evangelisten Lukas var den første ikonmaler. Mange tidlige ikoner av Guds mor med Jesubarnet er tilskrevet ham. Senere ikoner viser ham i ferd med å male med pensel (mens en engel leder hånden hans).

I århundrer har ikoner vært malt i verksteder i rolige og kontemplative klostermiljøer.

 

Et viktig trekk ved den bysantinske ortodokse kirke er ikonveggen eller ''ikonostasen'' som viser en rekke ikoner. Denne vegg eller treskjerm skiller skipet fra koret og har en sentraldør som blir brukt ved forskjellige anledninger i liturgien, noen ganger er den åpen, andre ganger er den lukket, alt etter messens gang. Da ikonene spiller en viktig rolle i liturgien, er de også plassert på en pult (gresk: ''proskynetari'', προσκυνητάρι), spesielt på festdager.

Det finnes tallrike ikonsamlinger i museer rundt i Europa, f. eks. i British Museum, London, museer i Aten i Hellas, Venezia i Italia, Ohrid i Jugoslavia, i St. Katerinaklosteret på Sinaifjellet, i museer i Moskva og St. Petersburg, o.s.v.

Ikoner blir imidlertid ikke æret bare i kirkene. I mange hjem er de en integrert del av familiens bønnested.

Å male et ikon er det motsatte av å gi uttrykk for subjektive følelser siden det krever identifisering med en tradisjon. Fremfor alt er det en handling som krever en hengiven og ydmyk holdning. 

For en som studerer ikonkunsten i våre dagers vest-Europa, med vår tids stress og travelhet, er det grunnleggende nødvendig å skape en atmosfære som gir indre fred og konsentrasjon. Det må settes av god tid til arbeidet og sørges for at det kan foregå uten risiko for forstyrrelser utenfra. Det er viktig å ha godt lys, et passende arbeidsbord og alt nødvendig utstyr, referansemateriale og ikonreproduksjoner. Atmosfæren kan forsterkes ved lytting til innspillinger av bysantinsk ortodoks liturgi, eller om det foretrekkes, gregoriansk sang, eller sogar klassisk kirkemusikk. Dette vil bidra til å skape den rolige og rette atmosfære for konsentrasjon.

lærer

  in English here

 

Nikol Konstante

Ikonmaleren Nikol Konstante har stor undervisnings- og praksiserfaring innen bysantinsk ikonmaling. Hun har blant annet undervist i 10 år i Skolen for Bysantinsk Ikonmaling og Bysantinsk Mosaikk i Athen i Hellas. Har undervist i Norge, Sverige og Belgia de siste 7 årene. Hun har jobbet med ikoner i over 16 år.

CVen til Nikol her

Nikols webside her

Nikols ikoner her

Ikoner av Nikols studenter her

(Studentene hadde ikke noen tegneerfaring eller kvalifikasjoner før de kom til skolen.)

Η αγιογράφος Nikol Konstante έχει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στην Βυζαντινή Αγιογραφία, αλλά και στην πρακτική εξάσκηση της τέχνης.  Έχει διδάξει Σχέδιο, Χρώμα, Αγιογραφία- Κρητική και Μακεδονική Τεχνική, Ψηφιδωτό, Θεολογία της Εικόνας και Ιστορία της Τέχνης, επί 10 χρόνια στη Σχολή Βυζαντινής Αγιογραφίας και Βυζαντινού Ψηφιδωτού στην  στον Πρ. Ηλία Παγκράτίου στην Αθήνα, Ελλάδα και έπειτα, τα τελευταία 5 χρόνια στη Νορβηγία και την Σουηδία. Ασκεί την τέχνη της αγιογραφίας πάνω από 16 χρόνια.

icon painting

about the teacher

Icons are not an artist's inspiration, but the church's spirituality and tradition. Icons are perceived as ''windows'' to heaven, and have a ritual function in the church’s and the believer's life.

There is today a growing interest in the icon painting, but for those who want to study the technique, there is little information to find in Norwegian.

The historical background, the symbolic meaning and the religious purposes of icons is a fascinating topic that is intended to provide a basic and necessary understanding of this particular form of religious art.


The Greek word Icon (εικών) means image, and usually denotes religious paintings on wood panels in Byzantine style, whether Greek, Russian or from other places overall in the world, where icons are a part of tradition. The Byzantine Empire was a continuation of the Roman in the east, and Byzantine icon painting is an art form that was prevalent throughout the vast area.

 
An old tradition says that the Evangelist Luke was the first Icon Painter. Many early icons of the Mother of God holding the holy Infant are attributed to him. Later Icons are showing him about to paint with a brush (as an angel is leading his hand).

For centuries, Icons were painted in workshops in the quiet and contemplative monastic communities.

 

 


An important feature of the Byzantine Orthodox church Icon Wall or ''ikonostasis'' which shows a series of Icons. This wall of wood separates the altar from the choirs and has a central door (called: beautiful gate) used on different occasions in the liturgy, sometimes it is open, other times it is closed, according to the ritual canon. That the Icons play a major role in the liturgy, they are placed on a stand (Greek: ''proskynetari'' προσκυνητάρι), particularly on feast days.

There are numerous Icon collections in museums around Europe, for example: British Museum -London, museums in Athens - Greece, Venice in Italy, Frankfurt in Germany, Ohrid in Yugoslavia, in St. Catherine’ s Monastery on Mount Sinai, in museums in Moscow and St. Petersburg, etc.

Icons are not honored only in churches. In many homes, they are an integral part of the family's place of prayer (Greek: εικονοστάσι).

To paint an Icon is the opposite of expressing subjective feelings, since it requires identification with a tradition. Above all, it is an action that requires a dedicated and modest attitude.

For someone who studies the art of Icons in our day Western Europe, with modern stress and bustle, it's a basic need to create an atmosphere that gives inner peace and concentration. One must have time to work and ensure that it can be done without risk of interference from outside. It is important to have good lighting, a comfortable work desk and all the necessary equipment, reference materials and icon reproductions. The atmosphere can be enhanced when listening to recordings of Byzantine Orthodox liturgy, or if preferred, Gregorian chant or classical church music. This will help create the calm and correct atmosphere for concentration.

 

teacher

 

Nikol Konstante
Greek Icon painter and Icon pedagog, was teacher at the school for Byzantine Icons and Byzantine Mosaics in Athens - Greece for 10 years, currently working in Scandinavia (Norway, Sweden) and Europe (Greece, Belgium). Lives in Oslo, Norway.  

Nikol's CV here

Nikol’s website here

Nikol's icons here

Icons by Nikol’s students here (The students did not have any experience or qualifications before they came to school.)